Użyte w treści Regulaminu określenia oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Serwisu Poland tastes good”, określający zasady użytkowania Serwisu oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
2. Administrator – Właściciel Serwisu Poland tastes good, podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, którym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, NIP: 5272818355, Regon: 367849538;
3. Serwis – strona internetowa Poland tastes good dostępna pod adresem www.polandtastesgood.pl;
4. Użytkownik – Producent żywności lub osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu bez rejestracji i ma możliwość przeglądania Profili Producentów żywności, korzystania z wyszukiwarki Producentów żywności i Produktów oraz innych treści udostępnionych w Serwisie;
5. Producent żywności – to osoba fizyczna lub przedsiębiorca produkujący żywność z przeznaczeniem na eksport, który za pośrednictwem Administratora może dobrowolnie założyć Profil w Serwisie i na bieżąco aktualizować treści w nim publikowane;
6. Profil – rozumie się przez to wizytówkę elektroniczną Producenta żywności zawierającą dane kontaktowe, logotyp, zdjęcia oraz wszelkie treści dotyczące Producenta żywności i Produktów udostępnione w Serwisie za pośrednictwem Administratora;
7. Produkt – rozumie się przez to produkt spożywczy, wyprodukowany w przez Producenta żywności z przeznaczeniem na eksport;
8. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające:

1) Użytkownikom – dostęp do zamieszczonych w Serwisie materiałów i informacji;
2) Producentom żywności – rozpowszechnianie Profilu w Serwisie i oraz powiązanych z Serwisem kontach/kanałach prowadzonych przez Administratora w mediach społecznościowych.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników i Producentów żywności z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Poland tastes good.
2. Serwis utrzymywany i rozwijany jest przez Administratora w celach związanych z realizacją powierzonych mu zadań w zakresie wspierania rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą (art. 9 ust. 17 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa).

§ 2
Warunki tworzenia Profilu i korzystania z Serwisu przez Producentów żywności

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Do utworzenia Profilu wymagana jest rejestracja.
3. Uprawnionym do założenia Profilu w Serwisie, jest wyłącznie Producent żywności produkujący Produkty z przeznaczeniem na eksport.
4. Rejestracja Profilu Producenta żywności w Serwisie możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Administratora, po wypełnieniu udostępnionego na stronie: www.polandtastesgood.pl formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go na adres mailowy eksporter@kowr.gov.pl.
5. Utworzenie Profilu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z treścią i akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniu stosownych zgód i oświadczeń, które zawarte są w treści formularza zgłoszeniowego.
6. Wypełniając formularz rejestracyjny Producent żywności zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych.
7. Każdy Producent żywności ma prawo wglądu do danych go dotyczących i materiałów publikowanych na jego Profilu oraz zgłoszenia do Administratora potrzeby ich aktualizacji lub modyfikacji. W przypadku wystąpienia zmian lub zamiaru aktualizacji Profilu Producent żywności uprawniony jest do ich zgłoszenia na adres mailowy eksporter@kowr.gov.pl.
8. Wszelkie materiały przeznaczone do publikacji na Profilu nie mogą naruszać dóbr osobistych, ochrony danych osobowych, w tym wizerunku, praw autorskich, praw zależnych, praw pokrewnych, ani żadnych innych praw osób trzecich, muszą być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Za treść i zgodność z przepisami prawa materiałów przeznaczonych do publikacji na Profilu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Producent żywności.
9. Producent żywności zobowiązany jest do posiadania pełnych praw do materiałów przeznaczonych do publikacji na Profilu i/lub zawarcia umów i uzyskania wszelkich niezbędnych zgód dotyczących ewentualnego wykorzystania utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, przedmiotów praw pokrewnych, do których nie posiada praw autorskich lub pokrewnych oraz uiszczenia wszelkich należności i opłat, w tym tantiem autorskich za utwory wykorzystane w materiałach przewidzianych do publikacji.
10. Przekazanie przez Producenta żywności materiałów do publikacji na Profilu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich rozpowszechnienie za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z Serwisem kont prowadzonych przez Administratora w mediach społecznościowych.
11. Administrator może odmówić opublikowania Profilu Producenta żywności w przypadku podania danych bezpośrednio lub pośrednio sprzecznych z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, naruszającymi dobra osobiste osób trzecich, zawierającymi treści wulgarne lub obraźliwe. Administrator informuje Producenta żywności o tym fakcie drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu.
12. W Serwisie nie publikuje się informacji o Produktach będących napojami alkoholowymi, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących materiałów przekazanych przez Producenta żywności do publikacji na Profilu, Administrator jest uprawniony do ich zgłoszenia Producentowi żywności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres/numer podany w formularzu zgłoszeniowym.
14. Materiały na Profilu Producenta żywności publikowane są na wniosek Producenta żywności, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich treść.
15. Producent żywności może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usług oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu, w szczególności w przypadku, gdy nie zaakceptuje zmian treści Regulaminu.
16. Rezygnacja Producenta żywności z korzystania z Usług Serwisu jest równoznaczna z zaprzestaniem rozpowszechniania przez Administratora jego Profilu w Serwisie oraz powiązanych z Serwisem kontach/kanałach prowadzonych przez Administratora w mediach społecznościowych.
17. Administrator zaprzestaje rozpowszechniania Profilu Producenta żywności w przypadku, gdy wyrazi on taką wolę, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Producenta przekazanego na adres eksporter@kowr.gov.pl lub w przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu.
18. Zaprzestanie publikacji Profilu Producenta żywności w Serwisie nie jest jednoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania przez Administratora informacji i materiałów zawartych w formularzach zgłoszeniowych i publikowanych na Profilu, które będą przetwarzane przez Administratora po zaprzestaniu publikacji Profilu w celach związanych z realizacją obowiązku ewidencji i archiwizacji dokumentacji i/lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
19. W przypadku braku możliwości założenia Profilu na podstawie danych zawartych w przekazanym formularzu zgłoszeniowym (dane niepełne lub nieprawdziwe), Administrator informuje Producenta żywności o powodach uniemożliwiających utworzenie Profilu w Serwisie.
20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Producentowi żywności przysługuje prawo uzupełnienia/sprostowania danych i ponownego przesłania formularza zgłoszeniowego.
21. W przypadku gdy dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym lub materiały przekazane do publikacji są nieprawdziwe, nieaktualne, lub naruszają dobra osobiste, dane osobowe w tym wizerunek, prawa autorskie, prawa zależne, prawa pokrewne albo inne prawa osób trzecich – Administrator jest uprawniony do odmowy założenia Profilu lub zaprzestania jego rozpowszechniania.
22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i zgodność z prawem materiałów przeznaczonych do publikacji na Profilu Producenta żywności. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów Serwisu.
23. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w materiałach przekazywanych do publikacji na Profilu Producenta żywności.

§ 3
Korzystania z Serwisu przez Użytkowników

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
2. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z materiałami publikowanymi w Serwisie, w tym w szczególności Profilami Producentów żywności.
3. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, pozwalający na zapoznanie się z Profilami Producentów żywności; materiały publikowane na Profilach Producentów żywności nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.
5. Stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator informuje, że w celu świadczenia Usług na najwyższym poziomie stosuje pliki cookies. Korzystanie z Serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniach Użytkowników.
6. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe porcje informacji zapisywane w przeglądarce Użytkownika Serwisu. Ciasteczka są przesyłane do urządzenia Użytkownika podczas pierwszych odwiedzin Serwisu, a następnie pozwalają rozpoznać jego urządzenie podczas każdej kolejnej wizyty.
7. Pliki cookies pozwalają rozpoznać preferencje Użytkownika i tym samym dostosować treść do potrzeb Użytkownika. Ciasteczka nie identyfikują danych osobowych Użytkownika. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Ciasteczka zawierają przeważnie nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
8. Ze względu na kryterium celu, któremu służą pliki cookies, Serwis wykorzystuje statystyczne pliki cookies, które służą do sporządzania statystyk odnoszących się do Serwisu.
9. Według kryterium trwałości wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje wykorzystywanych przez Serwis plików cookies:

1) sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania, opuszczenia strony Serwisu lub wyłączenia urządzenia;
2) stałe pliki cookies: pliki, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

10. Opuszczenie stron Serwisu internetowego, zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia; funkcja stałych plików cookies sprowadza się z zasady do określenia nowych i dotychczasowych Użytkowników Serwisu.
11. Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów i reklamodawców.
12. W każdym momencie można dokonać w tym zakresie zmiany ustawień przeglądarki. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
13. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików, polegające na ograniczeniu ich stosowania, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących, np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
14. Serwisy obce, do których odsyłają linki udostępnione w Serwisie, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika.
15. Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mając na uwadze zakres i charakter oferowanych w Serwisie Usług Administrator informuje, że nie identyfikuje szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.

§ 4
Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do komputera lub innego urządzenia (np. tablet, smartfon) połączonego z Internetem oraz przeglądarki internetowej, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5 lub przeglądarki mobilnej na systemy Android, iOS.

§ 5
Prawa autorskie

1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do Serwisu jest Administrator.
2. Część materiałów zamieszczonych w Serwisie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do osób trzecich, w tym Producentów żywności i podmiotów współpracujących z Administratorem lub reklamodawców.
3. Przekazanie jakichkolwiek materiałów i informacji do publikacji na Profilu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich rozpowszechnienie.
4. Producent żywności zachowuje pełnię praw autorskich do materiałów przekazanych do publikacji na Profilu.

§ 6
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L 119 z 2016r., str. 1), dalej jako „RODO”, danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Administrator). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. W celach związanych z korzystaniem z Usług Serwisu, w tym utworzeniem Profilu, Administrator przetwarza dane osobowe Producentów żywności i osób upoważnionych do ich reprezentowania, zawarte w treści formularzy zgłoszeniowych na podstawie zgody na przetwarzanie wyrażonej świadomie i dobrowolnie przed założeniem Profilu.
4. Wszystkie osoby, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, mają prawo do jej cofnięcia.
5. Wycofanie przez Producenta żywności zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania Usług świadczonych na rzecz Producenta żywności za pośrednictwem Serwisu i wyrejestrowaniem go jako Producenta żywności.
6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem i nie jest równoznaczne z usunięciem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych. Dane osobowe Producentów żywności i/lub osób upoważnionych do ich reprezentowania przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody na ich przetwarzanie, po odwołaniu tej zgody będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z realizacją obowiązku ewidencji i archiwizacji dokumentacji i/lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
7. Pozyskane w celach, o których mowa w ust. 3 dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji celów dla których zostały one pozyskane, w tym przez okres przechowywania kopii zapasowych do czasu jej nadpisania, okres archiwizacji dokumentacji, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach, o których mowa w ust. 3 mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych tych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące usługi informatyczne w tym podmioty wspierające obsługę Serwisu, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
9. Dane osobowe Producentów żywności opublikowane na Profilu zostaną rozpowszechnione za pomocą Serwisu w celach związanych ze świadczeniem Usług.
10. W oparciu o dane osobowe Producentów żywności i/lub osób upoważnionych do ich reprezentowania Administrator nie będzie podejmował wobec tych osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Użytkowników zawartych w formularzu rejestracyjnym do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
12. W przypadku przekazania do publikacji na Profilu treści zawierających dane osobowe, a co za tym idzie możliwości ich publikacji na powiązanych z Serwisem profilach w mediach społecznościowych, dane osobowe w tym zakresie mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku przechowywaniem danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. W pozostałym zakresie Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
13. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:

1) odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2) dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
4) sprostowania i uaktualnienia danych;
5) przenoszenia danych.

14. Realizacja praw, o których mowa w ust. 13 odbyć się może za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 2 lub po zgłoszeniu żądania do Administratora.
15. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodnie z przepisami prawa przetwarzanie jego danych osobowych.
16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Serwisu przez Producentów żywności.

§ 7
Świadczenie Usług

1. Administrator Serwisu zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Producentem żywności z chwilą utworzenia Profilu przez Administratora.
3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Profilu.
4. Administrator Serwisu nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.
7. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić dostęp do zasobów Serwisu na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla niego lub Użytkowników skutków zaistniałych okoliczności.
8. Serwis może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
9. Z zasobów osób trzecich Użytkownicy korzystają na własną odpowiedzialność i ryzyko.
10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie www.polandtastesgood.pl
3. Uznaje się, że Producent żywności kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu, akceptuje go w całości.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a przepisami prawa rozstrzygające są przepisy prawa. Rozbieżności te nie stanowią podstawy do roszczeń. W przypadku zmian w przepisach prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu, treść Regulaminu zostanie zaktualizowana.
6. Spory związane z realizacją postanowień Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2023 r.

 

Załącznik

Formularz zgłoszeniowy PTG (XLSX)