Wstęp Deklaracji

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Poland Tastes Good.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 4. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot prywatny  MANT Mateusz Król.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt:

 • Anna Surała, tel. 22 376-73-90
 • Karol Parol, tel. 22 376-70-60
 • lub na adres poczty elektronicznej: dostepnosc@kowr.gov.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiaturowych mogących wchodzić w interakcję z technologiami asystującymi.

Udogodnienia

Serwis udostępnia następujące funkcje ułatwień dostępu:

 • przełącznik wersji wysokiego kontrastu,
 • przełącznik podkreślenia łączy URL,
 • przyciski zwiększenia/pomniejszenia wielkości fontu,
 • skip linki pozwalające na pominięcie powtarzanych bloków,
 • wskaźnik fokus podczas nawigacji za pomocą klawiatury.

Dostępność architektoniczna

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma swoją Centralę na ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

 1. Do budynku, w którym KOWR ma swoją siedzibę prowadzą 3 wejścia przeznaczone dla gości tj. dwa wejścia od ul. Karolkowej – w tym jedno z drzwiami obrotowymi, które jest wejściem głównym do budynku oraz jedno wejście na tyłach budynku od ulicy wewnętrznej K2.
 2. Wszystkie wejścia zapewniają swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 3. W holu głównym budynku znajduje się Recepcja budynku, która udziela niezbędnych informacji jak poruszać się po budynku oraz kieruje gości do Kancelarii KOWR mieszczącej się na 1 piętrze budynku. Do Kancelarii KOWR osoba niepełnosprawna może dostać się za pomocą wind znajdujących się holu głównym budynku, do których prowadzą bramki umożliwiające przejazd osobom na wózku.
 4. Szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych w całym budynku dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują progi podłogowe.
 5. Windy w budynku umożliwiają przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się.
 6. Na powierzchni KOWR (piętra 2-7) znajduje się 10 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji zajmowanej przez KOWR.
 7. Do budynku oraz na powierzchnię KOWR niepełnosprawni mogą poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Wokół budynku jest możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 11. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegóły dostępne pod adresem https://kowr.gov.pl/kontakt/niezbedne-informacje-dla-osob-nieslyszacych.
 12. W pobliżu budynku znajduje się stacja metra Rondo Daszyńskiego oraz przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowy dla linii nr 10, oraz autobusowy dla linii 102, 105, 109, 155, 171, 178, 190, 255.

Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.